Croydon Public School

Quality and challenging educational opportunities for all.

Telephone02 9747 5457

Emailcroydon-p.school@det.nsw.edu.au

Diversity and Inclusion Committee

Diversity and Inclusion Committee

One of the strengths of Croydon Public School is our diversity, with many different cultural identities, languages, faiths, neurological and physical abilities, gender identities, and family compositions in the school community.

The Diversity and Inclusion Committee is a newly formed sub-committee of the P&C, focused on recognising and celebrating the diversity in our school community to create an inclusive culture and supporting all to participate in P&C decisions and activities.

If you have any ideas or comments in helping us achieve our aim, or would like to join our committee or obtain more information, please contact us at: croydonpublicschool-inclusion@pandcaffiliate.org.au

多元与包容委员会

背景多样性是克罗伊登公立小学优势之一,学校社区成员拥有丰富各样的文化背景、语言习惯、宗教信仰、身智能力、性别认同和家庭构成。

为了对校园多样性进行认可及庆祝,学校P&C委员会最近成立了多元与包容委员会,用以构建更具包容性的校园文化,向所有相关人士提供支持,使他们能参与到 P&C 决策和活动中。

如果您对于帮助我们实现目标有任何想法或建议,有意加入委员会,或是想要了解更多信息,请通过以下方式联系我们: croydonpublicschool-inclusion@pandcaffiliate.org.au

Ủy ban Đa dạng và Hòa nhập

Một trong những điểm mạnh của Trường Phổ thông Cơ sở Croydon là sự đa dạng, được thể hiện qua việc cộng đồng trường được hình thành từ nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng, năng lực trí tuệ và thể chất, giới tính, và thành phần gia đình.

Ủy ban Đa dạng và Hòa nhập là một tiểu ban mới được thành lập của Hội phụ huynh (P&C) với muc đích công nhận và tôn vinh sự đa dạng trong cộng đồng trường học của chúng ta nhằm tạo ra một nền văn hóa hòa nhập và hỗ trợ tất cả mọi người tham gia vào các quyết định và hoạt động của P&C.

Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng hoặc nhận xét để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình, hoặc muốn tham gia vào ủy ban của chúng tôi hoặc biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

croydonpublicschool-inclusion@pandcaffiliate.org.au

विविधता और समावेश समिति

क्रॉयडन पब्लिक स्कूल की ताकत में से एक हमारी विविधता है, जिसमें कई अलग-अलग सांस्कृतिक पहचान, भाषाएं, विश्वास, तंत्रिका विज्ञान और शारीरिक क्षमताएं, लिंग पहचान और स्कूल समुदाय में पारिवारिक रचनाएं हैं।

विविधता और समावेशन समिति P&C की एक नवगठित उप-समिति है, जो समावेशी संस्कृति बनाने के लिए हमारे स्कूल समुदाय में विविधता को पहचानने और मनाने पर केंद्रित है और P&C निर्णयों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए सभी का समर्थन करती है।

यदि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए आपके पास कोई विचार या टिप्पणी है, या आप हमारी समिति में शामिल होना चाहते हैं या अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमसे यहां संपर्क करें:

croydonpublicschool-inclusion@pandcaffiliate.org.au